Previous Page  18 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 36 Next Page
Page Background

16

BİLANÇO

En büyük patron

Kamuda istihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 528 bine ulaştı. Kamuda çalı-

şanlara geçen yıl yaklaşık 88 bin kişi eklendi. Yüksek öğretim kurumlarında

çalışanların sayısı geçen yıl belediye personelini geride bıraktı.

K

amuda istihdam

edilenlerin sayısı

3 milyon 528 bine

ulaştı. Çeşitli istihdam türle-

rinde kamuda çalışanlara ge-

çen yıl yaklaşık 88 bin kişi

eklendi.

Maliye Bakanlığı, Hazine

Müsteşarlığı ve İçişleri Ba-

kanlığı verilerine göre, ortaya

çıkan yeni ihtiyaçlar ve su-

nulan hizmetlerinin kalitesini

artırılmasına yönelik çalışma-

lar doğrultusunda kamuda is-

tihdam edilenlerin sayısı geçen

yıl arttı.

Kamuda 2014'te 3 milyon 440

bin 39 kişi çalışırken, bu sayı

geçen yıl 3 milyon 528 bin

58'e çıktı. Kamuda istihdam

edilenlerin sayısında geçen

yıl 88 bin 19 artış oldu.

İstihdam türlerine göre dağı-

lıma bakıldığında kamuda ça-

lışanlar arasında en geniş ke-

simi kadrolu personel olarak

görev yapanlar oluşturuyor.

Kadrolu personel olarak hiz-

met verenlerin sayısı 2 milyon

894 bin 91'i buluyor. Kamuda

çalışanlar arasında kadrolu

personelin oranı yüzde 82'ye

karşılık geliyor. Ayrıca geçen

yıl kamudaki kadrolu personel

sayısında yaklaşık 68 bin ki-

şilik artış kaydedildi.

Kamudaki istihdamda ikinci

sırayı sürekli işçilik aldı. Sü-

rekli işçi olarak kamuda

2014'te 343 bin 706 kişi görev

yaparken, bu sayı geçen yıl

devlet