Previous Page  13 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 36 Next Page
Page Background

11

B‹LANÇO

Deloitte'un Ekonomik Görünüm raporu yayımlandı. Raporda Türkiye’nin

doğru politika ve reformlar ile kendi hikayesini oluşturmasının elzem hale

geldiği ifade edildi.

D

eloitte’un Ekono-

mik Görünüm Ra-

poruna göre, Tür-

kiye’nin doğru politika ve re-

formlarla kendi hikayesini

oluşturmasının elzem hale gel-

diği ifade edildi.

Rapora göre, 2015’in özellikle

ikinci yarısında baş gösteren

risklerin etkisi sürüyor. Yatı-

rımcıları tedirgin eden en bü-

yük riskler arasında Fed’in

faiz artırım sürecine girmiş

olması, Çin’de devam eden

“dengelenme” süreci ve sert

bir şekilde düşen petrol fiyat-

ları da raporda yer alıyor.

Tüm olumsuz iç ve dış dina-

miklere rağmen, 2015 yılında

kaydedilen büyümenin yüzde

3,5’in üzerinde olduğu öngö-

rülen rapora göre, Türkiye di-

rençli büyüme seyrini sürdü-

rüyor, ancak bu seyrin sürdü-

rülebilirliği pek mümkün gö-

rünmüyor. Her ne kadar revize

edilen Orta Vadeli Programa

(OVP) göre 2016 yılında yüz-

de 4,5 gibi bir büyüme bek-

lense de bu oranın daha düşük

olabileceği belirtiliyor. Bunun

ardında ise başlıca küresel

çalkantının devam etmesi ve

dış finansman tarafındaki gö-

rece zayıflık yatıyor.

Raporda 2015 yılını Merkez

Bankasının tahmin aralığının

üzerinde yüzde 8,8 ile kapatan

enflasyonun, 2016’da OVP’de

öngörülen yüzde 7,5 seviye-

lerinde gerçekleşeceği tahmin

ediliyor. Ancak risklerin yukarı

yönlü olduğu vurgulanıyor.

Asgari ücrette yapılan yüzde

Ekonomide

kritik yıl 2016