Previous Page  17 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 36 Next Page
Page Background

15

B‹LANÇO

UNCTAD raporuna göre “Ge-

lişmekte olan ekonomiler” ka-

tegorisinde bulunan Afrika’nın

geneline geçen yıl 38 milyar

dolar doğrudan yabancı yatı-

rım aktı. Afrika rakamları

2014’e göre yüzde 31 azaldı.

Düşüş büyük ölçüde Sahra

altı kesime yönelik yatırım-

larda azalıştan kaynaklandı.

Afrika’ya 38 milyar dolar

DYY gelirken Türkiye’ye ge-

çen yıl 16 milyar dolar, yani

Afrika kıtasına yönelen top-

lamın yarısına yakın DYY gel-

di. Türkiye’nin Batı Asya ka-

tegorisine gelen DYY’ye de

öncülük yaptığı belirtilirken

raporda şöyle denildi:

“2015’te Bazı Asya kategorisi

DYY akışında yüzde 5 artış

yaşarken birbirini izleyen altı

yıldaki düşüşten sonra 45 mil-

yar dolarlık bir rakamla artışı

gördü. Ancak artışa büyük öl-

çüde Türkiye’ye giden DYY

akışı öncülük etti (12.4 milyar

dolardan, yüzde 30’dan fazla

artış sağlayıp tahminen 16

milyar dolara ulaştı.) Ülkedeki

net birleşme ve satın almalar,

Türkiye Garanti Bankası

AŞ’nin 2.5 milyar dolara İs-

panyol Banco Bilbao tarafın-

dan satın alınmasıyla yaklaşık

ikiye katlandı.”

Rapora göre dünyada geçiş

ekonomilerine geçen yıl 22

milyar dolar doğrudan yabancı

yatırım aktı. Rakam bir önceki

yıla göre yüzde 54 düşüş an-

lamında.

UNCTAD 2016 DYY görü-

nümünü “bulutlu” diye nite-

leyerek şöyle özetledi:

“Diğer bir birleşme ve satın

alma dalgası ve şirket yeniden

yapılandırmaları hariç DYY

akışlarının 2016’da, küresel

ekonominin hassasiyetini, kü-

resel finansal piyasaların oy-

naklığını, zayıf toplam talep

ve kimi büyük yükselen piyasa

ekonomilerinde önemli yavaş-

lamayı yansıtarak, azalması

bekleniyor.

Artan jeopolitik riskler ve böl-

gesel gerilimler bu ekonomik

zorlukları daha da yükselte-

bilir.

Durgun sıfırdan yatırım alan-

ları küresel anlamda ve açık

biçimde bir dizi gelişmekte

olan bölgede azalıyor ve bu

hali hazırdaki DYY akışların-

daki artmanın kırılgan potan-

siyeli bulunduğunu ve sınır

aşırı birleşme ve satın alma

piyasasındaki önceden kesti-

rilemeyen gelişmelere açık ol-

duğunu ortaya koyuyor.

Ancak (küresel büyümenin

2015’teki yüzde 2.4’lük artış

sonrası 2016’da yüzde 2.9’a

çıkışı tahminiyle) gelişmiş ül-

kelerdeki ılımlı toparlanmaya

bağlı makroekonomik koşul-

lardaki iyileşme yatırımcı gü-

venini kuvvetlendirebilir ve

onları iş planlarını güçlendir-

mek üzere verimli yatırımlar

için ikna edebilir. Ek olarak

yükselen piyasalar para bi-

rimlerinde daha ileri bir değer

kaybı ve şirket borçlarının ye-

niden yapılandırılması amaçlı

olası varlık satışları da ek

DYY için teşvik edebilir.”