Previous Page  15 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 36 Next Page
Page Background

13

B‹LANÇO

ayrışacak, diğerleri zorlanma-

ya hatta yer yer daralmaya

devam edecek.

1988’den bu yana en yüksek

sermaye çıkışını 2015’te ya-

şayan gelişmekte olan ülkeler

gelecek dönemde sermaye

akımlarındaki dalgalanmanın

baskını hissetmeye devam ede-

cek. Bu noktada riskli ülkeler

arasında Brezilya, Güney Af-

rika ve Türkiye yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer

verilen Deloitte Türkiye Yö-

neticisi Hüseyin Gürer, gerek

dünya gerekse Türkiye eko-

nomisinin kritik bir eşikte ol-

duğunu belirterek şunları kay-

detti:

"Türkiye tarafında piyasaların

yıla görece olumlu bir baş-

langıç yaptığını gözlemledik.

Petrol ihracatçısı olmamamız,

büyümede görece dirençli gö-

rünüm ve reformlarla ilgili

umutların devam etmesi, bu-

nun ardındaki en temel se-

bepler olarak gözüküyor. Öte

yandan büyüme dinamikleri

zayıf, bilinen kırılganlıklarımız

ise devam ediyor. Enflasyonun,

yılı yüzde 9’a yakın bir oranda

bitirmesi, cari açıktaki daral-

manın ise tamamen enerji ağır-

lıklı olması dikkat çekici. Bu

açıdan 2016 yılının, ‘reform

odaklı yeni bir yatırım hika-

yesi’ oluşturulamadığı ve al-

gının kalıcı olarak değiştiri-

lemediği durumda, Türkiye

ekonomisi için bir başka zor

yıl olacağını söylemek sanırız

yanlış olmaz."