Previous Page  14 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 36 Next Page
Page Background

12

BİLANÇO

30’luk zam sonrası bu artışın

ne kadarının tüketime dönerek

büyüme ve cari açığın yanı

sıra enflasyonu da etkileye-

ceğinin ise takip edilmesi ge-

rektiği ifade edilen raporda,

artışın önemli bir kısmının ta-

sarruf ve borç ödemesine gi-

debileceği belirtiliyor.

Geçen yıl cari açık daraldı

ama bunda enerji faturası ile

altın ticareti etkili oldu. Diğer

bir ifadeyle, "çekirdek denge"

denilen enerji ve altın hariç

açık, belirgin bir bozulma kay-

detti. Rapora göre, 2016’da

cari açıkta 2015’e kıyasla be-

lirgin bir daralma beklenmiyor.

Finansman tarafında ise 2015

yılı küresel krizden bu yana

en zayıf yıl oldu. 2016’da cari

açığın finansmanı tarafının

uzun bir aradan sonra bir sı-

kışma yaratabileceği ve bü-

yümeyi zorlayabileceği de-

ğerlendiriliyor.

2016 Eylem Planı ve OVP ile

hükümet reformlar başlığında

önemli bir irade ortaya koydu

ancak açıklanan bu eylem pla-

nı, henüz yatırımcılar ve piyasa

nezdinde Türkiye için yeni

bir hikaye oluşturduğu algısını

yaratamadı. Bu nedenle gele-

cek dönemde uygulama süre-

cinin yakından takip edilmesi

gerekiyor.

Öte yandan, Türkiye yıla diğer

gelişmekte olan ülkelerden

görece olumlu ayrışarak baş-

ladı. Örneğin; Türk lirası diğer

gelişmekte olan ülke para bi-

rimlerinin birçoğuna (Brezilya,

Çin, Macaristan, Hindistan,

Endonezya vb.) oranla, daha

iyi bir performans gösterdi.

Türkiye, her ne kadar petrol

fiyatlarının düşüşünden olumlu

etkilense de sadece petrol fiyatı

üzerinden bir hikaye oluştu-

rulamayacağı görülüyor. Bu

kapsamda da Türkiye’nin doğ-

ru politikalar ve reformlar ile

kendi hikayesini oluşturması

elzem hale geldi.

Çin’in dönüşüm sürecini ciddi

bir sarsıntı olmadan devam

ettirip

ettiremeyeceği,

2016’nın en önemli gündem

maddelerinden biri konumun-

da bulunuyor. Her ne kadar

uluslararası kuruluşlar ve önde

gelen ekonomistler şu aşamada

Çin kaynaklı bir kriz veya

böylesi bir krizin küresel eko-

nomiyi resesyona sürükleme-

sini beklemese de dönüşümün

karmaşık ve çetrefilli boyu-

tunun küresel piyasaları ge-

lecek dönemde de dalgalan-

dırmaya devam edeceği ol-

dukça açık olduğu belirtili-

yor.

Rapora göre Fed'in faiz artı-

rımlarının nasıl ilerleyeceği

konusunda bu yıl enflasyon

tarafı daha yakından takip edi-

lecek. Beklentiler ise FED’in

4 yerine en fazla 2 ya da 3 ar-

tırım yapması yönünde bulu-

nuyor.

Petrol fiyatlarında kısmi bir

toparlanma ihtimali olmakla

birlikte, düşük seviyelerin de-

vam etmesi bekleniyor. Kü-

resel arz fazlasını oluşturan

etmenlerin etkisini sürdürmesi

temel faktör olarak ortaya çı-

kıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ge-

nele yayılan ve dönemsel ol-

duğu kadar yapısal özellikler

de taşıyan yavaşlamanın de-

vam etmesi bekleniyor. Hali-

hazırda genele yayılacak bir

gelişmekte olan ülkeler krizi

beklenmese de bu ülkelerin

kritik bir eşiğe geldiği de açık.

Rapora göre, artık doğru eko-

nomi politikaları uygulayan,

reform perspektifi veren ge-

lişmekte olan ülkeler olumlu