Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

10

BİLANÇO

bu ekonomilere sermaye gir-

işlerinin azalmasına yol açtı.

-ABD Merkez Bankası'nın

faiz oranlarını arttırmasına

rağmen, Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası'nın para po-

litikasını sadeleştirme adımları

beklemede.

-Tüketim harcamalarındaki

kuvvetli artışın gelirleri yük-

seltmesi ile birlikte, mali den-

geler sağlamlığını koruyor.

Özellikle, yıl boyunca ger-

çekleşen güçlü tüketim har-

camaları yurt içi KDV ve özel

tüketim vergisi gelirlerini yük-

seltti. Ayrıca, liranın değer

kaybetmesi sebebiyle, ithalat-

tan elde edilen KDV gelirleri

de önemli ölçüde artış kaydetti.

2016 yılında seçim vaatlerinin

gerçekleştirilmesi ile birlikte

mali dengeye ilave yük bin-

mesi olasıdır.

-2016 yılında iç talep hızını

korusa da ithalattaki topar-

lanmanın büyümeyi yavaşla-

tarak yüzde 3,5'e çekmesini

öngörüyoruz. Asgari ücretteki

yüzde 30luk artış sayesinde

özel tüketimin büyümenin ana

sürükleyicisi olmaya devam

etmesini bekliyoruz. Bununla

birlikte, kurdaki değer kaybı-

nın gecikmeli etkisi ve yük-

selen enflasyon özel tüketim

artışını 2015 yılı seviyelerinde

tutacaktır. Kamu harcamala-

rının yavaşlasa da olumlu kat-

kıda bulunmasını bekliyoruz.

Özel yatırımlar 2016 yılında

sınırlı ölçüde toparlanarak bü-

yümeye olumlu katkıda bu-

lunacaktır. AB'de güçlenen

ekonomik faaliyet ihracata

yardımcı olmaktadır, ancak

ithalatın toparlanması ile bir-

likte net ihracat negatife dö-

necektir.

-Türkiye ekonomisi ihtiyatlı

bir orta vadeli görünüme sebep

olan zorluklar yaşamaya de-

vam ediyor. Liradaki değer

kaybı, büyük döviz riski bu-

lunan şirketler kesiminin bi-

lançolarını olumsuz etkilerken

borç servisi yükünü de ağır-

laştırdı. Yatırım ortamındaki

mevcut zayıflıklar ile birlikte

bu faktörler özel sektör yatı-

rımlarını ve büyümeyi olum-

suz etkileyecektir. Ayrıca, Rus-

ya'nın yaptırımlarının ve hayal

kırıklığı yaratan küresel bü-

yümenin 2016 yılında ihracat

artışını bir miktar sınırlaması

muhtemeldir. Aynı zamanda,

özellikle Merkez Bankası'nın

net rezervlerinin mütevazı se-

viyede olduğu düşünüldüğün-

de zorlu küresel finansman

koşulları altında büyük mik-

tarda sermaye girişlerine du-

yulan ihtiyaç bir endişe kay-

nağı oluşturmaktadır.

- Büyümeyi canlandırmanın

yollarından birisi sektörler

içinde kaynak dağılımını dü-

zelterek verimliliği arttırmaktır.

Kaynak dağılımındaki bozuk-

lukları ortadan kaldırabilecek

ve kaynakların daha az verimli

şirketlerden daha verimli şir-

ketlere tahsis edilmesine ola-

nak tanıyacak reformlar özel-

likle faydalı olacaktır. Daha

esnek sözleşmelere olanak ta-

nıyarak ve kıdem tazminatı

yükümlülüklerini azaltarak iş-

gücü piyasasının esnekliğinin

arttırılması, düzenleyici ku-

rumların kalitesinin yüksel-

tilmesi, hukukun üstünlüğünün

güçlendirilmesi ve yerli ve ya-

bancı yatırımcılar için daha

iyi bir ortamın oluşturulması

Türkiye'de kaynak dağılımının

iyileştirilmesinde önemli bir

mesafe kat edilmesine önemli

katkıda bulunacaktır. 64. Hü-

kümetin 2016 Eylem Planın-

dan başlayarak reform taah-

hütlerinin zamanlı ve munta-

zam uygulanması kritik önem

taşıyacaktır.”