Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

9

B‹LANÇO

ması olasıdır" değerlendirmesi

yapıldı.

Geçen yılın ilk 11 ayında mer-

kezi yönetim bütçesinin

GSYH'nin yüzde 0,3'ü ora-

nında açık verdiği, faiz dışı

fazlanın ise GSYH'nin yüzde

2,3'üne ulaştığı aktarılan notta,

şu değerlendirmelere yer ve-

rildi:

"Yıllık bazda yüzde 12,3 artan

toplam harcamalar büyümeyi

desteklemeye devam ederken,

güçlü vergi geliri performansı

sayesinde söz konusu dönem-

de gelirler yıllık bazda yüzde

14,2 oranında arttı. Özellikle,

yıl boyunca gerçekleşen güçlü

tüketim harcamaları yurt içi

KDV ve özel tüketim vergisi

gelirlerini yükseltti. Ayrıca,

liranın değer kaybetmesi se-

bebiyle, ithalattan elde edilen

KDV gelirleri de önemli öl-

çüde artış kaydetti. 2016 yı-

lında seçim vaatlerinin ger-

çekleştirilmesi ile birlikte mali

dengeye ilave yük binmesi

olasıdır."

Bu yıl için ülkedeki iç talep

hızının korunacağına, ithalat-

taki toparlanmanın büyümeyi

yavaşlatarak yüzde 3,5'e çe-

keceğine değinilen notta, "As-

gari ücretteki yüzde 30'luk

artış sayesinde özel tüketimin,

büyümenin ana sürükleyicisi

olmaya devam etmesini bek-

liyoruz. Bununla birlikte, kur-

daki değer kaybının gecikmeli

etkisi ve yükselen enflasyon

özel tüketim artışını 2015 yılı

seviyelerinde tutacaktır. Kamu

harcamalarının yavaşlasa da

olumlu katkıda bulunmasını

bekliyoruz. Özel yatırımlar

2016 yılında sınırlı ölçüde to-

parlanarak büyümeye olumlu

katkıda bulunacaktır. AB'de

güçlenen ekonomik faaliyet

ihracata yardımcı olmaktadır,

ancak ithalatın toparlanması

ile birlikte net ihracat negatife

dönecektir. Düşük petrol fi-

yatları, cari açığın GSYH'nin

yaklaşık yüzde 4,6’sı düze-

yinde dengelenmesine yar-

dımcı olmaktadır" denildi.

"Hükümet, reformlar için iyi

konumda "Türkiye ekonomi-

sinin ihtiyatlı bir orta vadeli

görünüme sebep olan zorluklar

yaşamaya devam ettiğine işaret

edilen notta, "Ekonomik Re-

form Programı açıklanmış ve

Orta Vadeli Programı revize

edilmiştir. Yeni hükümet, bü-

yümeyi artırmak amacıyla ya-

pısal reform programını uy-

gulamaya devam etmek için

iyi bir konumda. 64. Hükümet

2016 Eylem Planı'ndan baş-

layarak reform taahhütlerinin

zamanlı ve muntazam uygu-

lanması kritik önem taşıya-

caktır" değerlendirmesine yer

verildi.

Dünya Bankası notunda de-

ğinilen diğer konulardan ba-

zıları şöyle:

“-Liranın değer kaybı enflas-

yonu ateşledi. Liradaki önemli

oranda değer kaybı ulaşım,

mobilya ve hazır giyim en-

flasyonunu önemli ölçüde art-

tırarak enflasyonu hedef ban-

dının üzerine çıkardı. Öte yan-

dan, gıda enflasyonu yüksek

oynaklığını sürdürerek enflas-

yon için yukarı yönlü riskler

oluşturmaya devam etti. Önü-

müzdeki dönemde, 1 Ocak

2016 tarihinden itibaren asgari

ücrette yapılan yüzde 30'luk

artışın 2016 yılında enflasyonu

hedef bandının üzerinde tut-

ması olasıdır.

-Enerji ve altındaki olumlu

baz etkisi sayesinde dış den-

gedeki düzelme hızlandı.

-Giderek daha zorlaşan küresel

finansal koşullar nedeniyle

sermaye akımları kesildi. Yaz

aylarında piyasalarda yaşanan

çalkantı gelişmekte olan ülke

varlıklarında sert satışlara ve