Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

7

B‹LANÇO

taşra teşkilatları kapsamındaki

vergi daireleri olduğunu be-

lirten Sanlı, "Devamlı konu-

şulduğu ve gündemde olduğu

halde vergi dairelerinde uy-

gulama birlikteliği sağlana-

mamaktadır. Bir vergi dairesi

tarafından uygun görülen her-

hangi bir işlem, diğeri tara-

fından kabul edilmemektedir.

Hatta bazen aynı vergi dairesi

içinde birimler arasında bile

farklı uygulamalar olmakta

ve meslek mensubu ile daire

çalışanı arasında istenmeyen

olaylar yaşanabilmektedir.

TÜRMOB olarak, Türkiye ge-

nelinde vergi dairelerinde mes-

lek mensuplarımızın karşılaş-

tıkları farklı uygulamalar ve

çözüm önerilerimizi içeren

'Vergi Daireleri Uygulama

Birlikteliği Rehberi' taslak ça-

lışmamızı hazırladık ve sun-

duk. Bu çalışmaya, Gelir İda-

resi Başkanlığı ile birlikte

nihai şekli verilmeli ve her

iki kurum tarafından ortak ya-

yın olarak bastırılmalıdır" dedi.

1-7 Mart tarihlerinin Muha-

sebe Haftası olarak kutlandı-

ğını anımsatan Sanlı, "Vergi

Haftası ile Muhasebe Hafta-

sı’nın bir, iki gününü birlikte,

ortak etkinliklerle kutlayalım.

Bu talebimizi sürekli gündeme

getiriyoruz, ancak bir karşılık

görmedik. Mükellefle idare

arasında köprü olduğunu söy-

lediğimiz, etle tırnak olarak

gördüğümüz bu iki kurumun,

ayrı ayrı yaptığı organizas-

yonların en azından bir iki

gününün birlikte gerçekleşti-

rilmesi, hiç değilse bu söy-

lemlerin altını anlamlı bir şe-

kilde dolduracaktır" ifadelerini

kullandı.

Sanlı, "Etkin vergi idaresi ile

etkin bir meslek kurumunun

işbirliği, sağlıklı bir vergi sis-

temi için zorunludur. İşbirliği

her kesin çıkarınadır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardın-

dan Ankara YMMOdası Baş-

kan Yardımcısı Nurettin Çe-

kici'nin Oturum Başkanlığını

yaptığı panel gerçekleşti. Pa-

nelde Limak Holding Yönetim

Kurulu Başkanı Nihat Özde-

mir, GİB Daire Başkanı İlhan

Karayılan, AYMMO Yönetim

Kurulu Koordinatör Üyesi Ali

Alıç ve Ankara Vergi Dairesi

Başkanlığı Grup Müdürü Yük-

sel Duman birer konuşma yap-

tı.