Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

2

BİLANÇO

1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlandı

Sanlı “Mesleki sorunlar

bir an önce çözülmeli”

T

ÜRMOB Genel Baş-

kanı Nail Sanlı’nın

Muhasebe Haftası

açıklaması şöyle:

"TÜRMOB çatısı altında ör-

gütlenen, ülke genelindeki 77

Serbest Muhasebeci Mali Mü-

şavir Odası ile 8 Yeminli Mali

Müşavir Odasına kayıtlı, 101

bin meslek mensubu, 21 bin

stajyer, büro çalışanları ve ai-

leleriyle birlikte sayısı 1 mil-

yona yaklaşan muhasebe ca-

miası çeşitli etkinliklerle Mu-

hasebe Haftasını kutlayacak.

Başta Maliye Bakanlığı, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanlığı, Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı olmak

üzere bir çok kurum ve kuru-

luşa vergi ve sosyal güvenlik

bildirimleri ve diğer mali bil-

dirimler ile ilgili veri akışı,

beyanların tanzimi ve gönde-

rimi meslek mensuplarımız

tarafından yapılmaktadır. Ay-

rıca TÜİK, BDDK, SPK,

EPDK ve Hazine Müsteşarlığı

gibi, ekonomideki diğer dü-

zenleyici ve denetleyici kamu

kurumları da meslek mensup-

larımızdan hizmet almakta-

dırlar. Sistemin başarılı çalış-

masında kamu görevlilerinin

olduğu kadar meslektaşları-

mızın payının en üst seviye-

lerde olduğu bütün kamuo-

yunca bilinmektedir. Meslek-

taşlarımızın yaptıkları görevler,

kamu maliyesine ve ekono-

minin gelişimine önemli katkı

ve enformasyon sunmaktadır.

TÜRMOB ve Odalarımız

kamu yararına, sürekli yüksek

kalitede hizmet sağlayan stan-

dartlarla, muhasebe ve denetim

mesleğinin dünyadaki geliş-

melere paralel olarak ilerle-

tilmesi ve geliştirilmesi için

çalışmakta, gerek stajyerleri-

mizin ve meslek mensupları-

mızın eğitimi noktasında, ge-

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, 1-7 Mart Muhasebe Haftası

dolayısıyla yayınladığı mesajda “muhasebe ve denetim alanında çalışan

meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılacağı, kurum ve

kuruluşlarımızın camiamızın sorunlarına daha da duyarlı olacağı bir yıl

olması dileğiyle, meslektaşlarımızın Muhasebe Haftası'nı kutlarım” dedi