Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

4

BİLANÇO

ortak yayın olarak bastırılma-

lıdır.

TÜRMOB Genel Kurulu ta-

rafından kabul edilen ve ya-

yınlanması için Maliye Ba-

kanlığı’na gönderilen, 'Sürekli

Mesleki Gelişim Yönetmeliği'

bir an önce yayınlanmalıdır.

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile

diğer kurumlarca son yıllarda

istenen bilgi, beyan ve form-

ların sayısı oldukça artmıştır.

Devlet bizden ne kadar bilgi

ve belge isterse mesleğe talep,

güven ve kıymet artacaktır

bunun bilincindeyiz. Ancak

bu bedelsiz kalmamalı ve artan

is yükü külfet olmaktan çıka-

rılmalı ve mutlaka ekonomik

karşılığını bulmalıdır.

Mali Tatil döneminde incele-

me ve denetim yapılmamalıdır.

1-20 Temmuz Mali Tatil uy-

gulaması amacına uygun hale

getirilmeli, Temmuz ayında

verilmesi gereken beyanna-

meler ve bildirimlerin Ağustos

ayı içinde verilecek bildirim

beyannamelerle birleştirilerek

beyan edilmesi sağlanmalıdır.

Son zamanlarda vergi incele-

melerinde gerekli özen gös-

terilmeden, meslek mensup-

larına sorumluluk yükleme

konusunda oldukça cömert

davranılmaktadır. Bu konuda

daha hassas davranılmalıdır.

İnceleme kriterleri çok net be-

lirlenmelidir.

Dördüncü Dönem Geçici Ver-

gi beyannamesi kaldırılmalıdır.

1 ve 2 No'lu KDV Beyanna-

meleri ile Muhtasar Beyan-

nameler birleştirilmelidir.

Serbest meslek faaliyetlerinde

KDV %18'den %8'e indiril-

melidir.

Mesleki faaliyette KDV'yi do-

ğuran olay tahsilâta bağlan-

malıdır.

Serbest meslek yıpranma in-

dirimi (beyin amortismanı)

getirilmelidir.

Stajyerlerimiz için sosyal gü-

venlik primi ve vergi muafiyeti

sağlanmalıdır.

Bilgisayar ve yazılım giderleri

2 yıl içinde amorti edilmelidir.

Serbest meslek giderleri ge-

nişletilerek yeniden düzenlen-

melidir.

Eğitim ve öğretim hizmetleri

ile sınırlı olmak üzere, Birli-

ğimiz ve Odalarımız gibi kamu

kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşları ve bunların iktisadi

işletmeleri için, Kurumlar Ver-

gisi ve Katma Değer Vergisi

istisnası getirilmelidir.

Kurumlar arası işbirliğine gi-

dilerek devlet kurumları tara-

fından mükerrer bilgiler is-

tenmemeli, TÜİK, SGK, Ti-

caret Sicili ve Gümrük ve Ti-

caret Bakanlığı ve diğer ku-

rumlar ile GİB arasında iş-

birliği etkin olarak sağlanma-

lıdır. Bilgiye ihtiyaç varsa

meslek mensubunun zamanı-

nın etkin ve verimli kullanıl-

ması teminen verilenlerin tek

bir merkezde toplanması ve

ilgili kurumların bu merkezden

bilgileri alması sağlanmalıdır.

Hükümetimizin ve ilgili ku-

rum-kuruluşların haklı talep-

lerimize cevap vermesini bek-

liyoruz.

TBMM’nin beklentimiz olan

yasal düzenlemeleri yapma-

sını, mesleğimizle ilgili dü-

zenlemelerde görüş ve öneri-

lerimizi değerlendirmesini is-

tiyoruz.

TÜRMOB camiası şimdiye

kadar olduğu gibi yarınlarda

da tüm kurum ve kuruluşları-

mızla işbirliği içinde çalışmaya

devam etme arzusu içindedir.

Bu iyi niyetli sesimize kulak

verilmelidir. İşbirliği herkesin

çıkarınadır.

Bugüne kadar olduğu gibi

bundan sonrada sorunlarımızın

çözümünde ilk tercihimiz di-

yalog olacaktır. Diyalogla so-

runların çözümü için müca-

delemizi devam ettireceğiz.

Aynı zamanda, sivil toplum

kuruluşu da olan meslek ör-

gütümüz, üyelerimizden aldığı

güçle, demokratik tepkimizi,

taleplerimiz kabul görene ka-

dar yaşamın her alanında gös-

terecektir.