Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

5

Gelir İdaresinin Mükellef Hizmetleri Uygulamalarına Yaklaşımı Panelinde

konuşan TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, vergi daireleri arasında

uygulama birlikteliği sağlanmasını istedi.

T

ÜRMOB Genel Baş-

kanı Nail Sanlı, Gelir

İdaresi Başkanlığı,

Ankara Vergi Dairesi Baş-

kanlığı ve Ankara Yeminli

Mali Müşavirler Odası'nın or-

taklaşa düzenlediği "Gelir İda-

resinin Mükellef Hizmetleri

Uygulamalarına Yaklaşım"

Paneline katıldı.

Panelin açılış konuşmalarını,

Ankara YMM Odası Başkanı

Halil Başağaç, Ankara Vergi

Dairesi Başkanı Mahmut Süt-

cü, Ankara Sanayi Odası Baş-

kanı Nurettin Özdebir, TÜR-

MOB Genel Başkanı Ymm.

Nail Sanlı, Gelir İdaresi Baş-

kan Yardımcısı Rıza Çelen

yaptı.

TÜRMOB Genel Başkanı

Nail Sanlı, konuşmasına vergi

sisteminin üç ayaklı bir yapıyı

içerdiğini belirterek, bunların

Maliye Bakanlığı, mükellefler

ve meslek mensupları oldu-

ğunu belirterek başladı.

Anayasa göre herkesin vergi

ödemekle yükümlü olduğuna

işaret eden Sanlı, "Ancak mü-

kellef sözcüğünün anlamı; Ge-

lir İdaresi Başkanlığı ile mü-

kellef ilişkilerinde hiyerarşik

bir ilişki olduğu şeklinde an-

laşılmamalıdır. Müşteri veli-

nimettir anlayışıyla özel sek-

törde olduğu gibi mükellef,

bir müşteri gibi algılanmalıdır.

Çağdaş demokratik ülkelerde

mükellefler eşitler arası iliş-

kiden de ötede, kamu gelirle-

rinin büyük bir kısmını sağ-

layan temel grup olması ne-

deniyle el üstünde tutulmak-

tadır. Bu kapsamda mükellef-

lerin ve mükelleflerin vergi

işlemlerini gerçekleştiren mes-

lek mensuplarımızın Gelir İda-

Vergi daireleri uygulama birlikteliği sağlanmalı