Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

6

BİLANÇO

resi ile bu şekilde bir ilişki

içinde olma beklentisi günü-

müz demokrasisinin bir gere-

ğidir" dedi.

Sanlı, "Maliye Bakanlığı ve

Gelir İdaresi Başkanlığı son

yıllarda elektronik vergisel

uygulamalar konusunda çok

önemli başarılara imza attılar.

Ülkemiz için öncü bir rol de

üstlenmiş oldular. Vergi dai-

resine uğramadan hemen he-

men tüm iş ve işlemleri elek-

tronik ortamda gerçekleştirme

imkanına kavuştuk" dedi.

Söz konusu hizmetleri kulla-

nanların, mükellef adına bu

işleri gerçekleştiren mali mü-

şavirler ve yeminli mali mü-

şavirler olduğunu belirten San-

lı, "Hazine ile mükellef ara-

sında köprü görevi gören, sa-

yıları 100 bini aşan serbest

muhasebeci mali müşavirler

ve yeminli mali müşavirler,

mali idaremizin en büyük des-

tekçisidir. Bu köprü ne kadar

güçlü, ne kadar sağlam olursa

mükellefle idare arasındaki

bağda o kadar kuvvetli olur.

Vergi gelirlerimizi artırmak,

adil ve etkin bir vergi sistemi

için birlikte hareket etmek,

vergisel hedeflere ulaşmada

ülkemizi başarıya götürecek

temel yoldur. TÜRMOB ca-

miası şimdiye kadar olduğu

gibi yarınlarda da mali idare-

mizle işbirliği içinde çalışmaya

devam etme arzusu içindedir"

ifadelerini kullandı.

Ülkemizde, teknolojiyi en iyi

şekilde mükelleflerin kulla-

nımına sunan kurumların ba-

şında Gelir idaresi Başkanlı-

ğı'nın geldiğine işaret eden

Genel Başkan Sanlı, "Bu du-

rum doğal olarak mükellef

adına is yapan mali müşavir

ve yeminli mali müşavirlerin

işlerini azaltmasını gerektirir-

ken, maalesef gelişen tekno-

lojinin faydasından ziyade ga-

zabına uğrayarak işlerimizin

artmasına neden olan geliş-

meler yaşadık. Gelir İdaresi

Başkanlığı'nın yanı sıra bir

çok kurum bizden bilgi ve

belge istemektedir. Çalışma

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

başta olmak üzere tüm devlet

birimlerine vergi ve sosyal

güvenlik bildirimleri ve diğer

mali bildirimler ile ilgili veri

akışı, beyanların tanzimi ve

gönderimi meslek mensupla-

rımız tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK,

EPDK ve Hazine Müsteşarlığı

gibi, ekonomideki diğer dü-

zenleyici ve denetleyici kamu

kurumları da meslek mensup-

larımızdan hizmet almakta-

dırlar. Sistemin başarılı çalış-

masında kamu görevlilerinin

olduğu kadar meslektaşları-

mızın payının en üst seviye-

lerde olduğu bütün kamuo-

yunca bilinmektedir.

Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile

diğer kurumlarca son yıllarda

istenen bilgi, beyan ve form-

ların sayısı oldukça artmıştır.

Yasal düzenlemelere bakıldı-

ğında bu bildirimlerin muha-

tabı mükellefler görülmektedir.

Ancak uygulamada, bu tür

düzenlemelerin muhatabı biz

meslek mensupları olmaktadır.

Devlet bizden ne kadar bilgi

ve belge isterse mesleğe talep,

güven ve kıymet artacaktır

bunun bilincindeyiz. Ancak

bu bedelsiz kalmamalı ve artan

is yükü külfet olmaktan çıka-

rılmalı ve mutlaka ekonomik

karşılığını bulmalıdır" dedi.

Genel Başkan Sanlı, "Ülke-

mizin ve ticari hayatın reka-

betçi koşulları ve kendi iç di-

namikleri nedeniyle yaptığımız

çalışmaların karşılığını ücrete

dönüştüremediğimiz gibi, bu

yıl asgari ücret tarifemiz sıfır

artışla yayınlanmıştır" dedi.

Genel Başkan Sanlı, konuş-

masında Vergi Haftası dola-

yısıyla TÜRMOB olarak bek-

lentilerini de paylaştı. Maliye

Bakanlığı ve Gelir İdaresi Baş-

kanlığı'nın kamuoyu tarafından

bilinen ve tanınan yüzünün