Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

3

B‹LANÇO

rekse mesleğin uygulanmasına

yönelik üzerine düşen sorun-

ların çözümü konusunda bü-

yük bir özveri ile çalışmakta-

dır.

TÜRMOB yıllardır, mesleki

çıkarlarından ziyade, ülke ve

toplum çıkarlarını gözeterek

taleplerini belirlemektedir. Ta-

leplerimiz ve beklentilerimiz

kamu maliyesinin ve ekono-

mimizin daha da güçlenmesi,

işletmelerimizin gelişmesi, ül-

kemizin ve insanlarımızın re-

fah seviyesinin yükselmesi

içindir.

Bugüne kadar olduğu gibi

bundan sonrada sorunlarımızın

çözümünde ilk tercihimiz di-

yalog ve uzlaşma olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu 10 yılı

aşkın hazırlık sürecinin ardın-

dan yasalaşmış daha sonra ya-

pılan değişikliklerle amaç ve

ruhundan uzaklaştırılmıştır.

Mutlaka başta denetim olmak

üzere amaç ve hedeflerine ka-

vuşması sağlanmalıdır.

Bağımsız denetim, ülkemizde

muhasebe mesleği içinde oluş-

muş köklü geleneklere sahiptir.

Bağımsız denetim Türkiye’de

de, dünyada olduğu gibi mu-

hasebe mesleğinin bir parçası

ve uzmanlık alanıdır. İlke ola-

rak, denetimsiz işletme düşü-

nülemez. Bağımsız denetimi

hayatın her alanında yaşama

geçirmek zorundayız. Yerel

yönetimlerde, kamu idarele-

rinde, işletmelerde, tüm şir-

ketlerde, siyasi partilerde, va-

kıflarda, kısaca güvenlik ve

yargı dışında hayatın her ala-

nında en etkin bir şekilde ba-

ğımsız denetim uygulanma-

lıdır. Denetimin olmadığı her

yerde suistimaller yaşanır, yol-

suzluk yaşanır, karanlık işler

yaşanır. Yolsuzluğun, suisti-

malin, karanlık işlerin panze-

hiri denetimdir. Bu nedenle

en kısa zamanda tüm sermaye

şirketlerinin bağımsız dene-

time tabi tutulması gerekmek-

tedir.

Meslek Yasamız günümüz ko-

şulları ve mesleki ihtiyaçları-

mız göz önüne alınarak de-

ğiştirilmeli ve anti demokratik

maddelerden arındırılmalıdır.

Meslek Yasamızın uygulama-

larına yönelik Tek Tebliğ Tas-

lağına ilişkin düzenlemede

TÜRMOB'un görüş ve öneri-

leri mutlaka yer almalıdır.

TÜRMOB'un hazırladığı, Tür-

kiye genelinde Maliye Bakan-

lığı ve Gelir İdaresi Başkan-

lığı'nın kamuoyu tarafından

bilinen ve tanınan yüzü olan

vergi dairelerinde meslek men-

suplarımızın karşılaştıkları

farklı uygulamalar ve çözüm

önerilerimizi içeren 'Vergi Dai-

releri Uygulama Birlikteliği

Rehberi' taslak çalışmamıza

Gelir İdaresi Başkanlığı ile

birlikte nihai şekli verilmeli

ve her iki kurum tarafından